Bušnieku ezera flora un veģetācija

Ezera aizaugšanas un pārpurvošanās procesā izveidojusies liela augu sabiedrību un biotopu daudzveidība. Par teritorijas ekoloģisko vērtību liecina reto un aizsargājamo augu sugu un to veidoto augu sabiedrību sastopamība.

Secinājumi


1. Bušnieku ezera teritorijā konstatētas 72 augstāko augu sugas, no tām: 14 virsūdens augu, 6 peldošo un iesakņojušos ūdensaugu ar peldošām lapām un 14 iegrimušo ūdensaugu sugas.


2. Konstatētas 5 aizsargājamo augu sugas: dižā aslape Cladium mariscus,  Hydrocotile vulgaris, Lēzeļa lipare Liparis loeselii, purvmirte Myrica gale un pamīšziedu daudzlape Myriophyllum alterniflorum. No tām vitālas augu sabiedrības veido pamīšziedu daudzlape, purvmirte un dižā aslape.


3. Saglabājoties nepiesārņotai un mazizmainītai videi Bušnieku ezerā un tā apkārtnē, ezera aizaugšanas un pārpurvošanās procesā izveidojusies liela augu sabiedrību un biotopu daudzveidība
Par šīs teritorijas ekoloģisko vērtību liecina arī reto un aizsargājamo augu sugu un to veidoto augu sabiedrību sastopamība.


4. Bušnieku ezers kopā ar apkārtējo teritoriju (zāļu purvi, piekrastes meža josla), ir saudzējams kā ekoloģiski vērtīgs un cilvēku atpūtai piemērots biotops. Kulturāla (tieši nepiesārņojot  un neiznīcinot augāju) individuālā atpūta aizsargājamos augus, augu sabiedrības un ezera ekoloģisko stāvokli neapdraud.


5. Plānojot Bušnieku ezerā un ezera krastā atpūtas pasākumu organizēšanu vai tiem nepieciešamu vides labiekārtošanu, nepieciešami pētījumi par šo pasākumu atbilstību vides aizsardzības prasībām. 

Attached documents:

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas