Konsultējam ūdenssaimniecības projektu iesniegumu sagatavošanā

Pagarināts ERAF aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” atklātas projektu iesniegumu atlases I kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš. Biedrība "Latvijas ezeri" piedāvā projektu iesniegumu konsultācijas vai vides aizsardzības sastāvdaļu izstrādi.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 27.03.2009 17:00. Papildus informācija VIDM www lapā

Ūdenssaimniecības projektu izvērtēšanā paredzēts būtisku uzmanību pievērst sasniedzamajam efektam. Tas nozīmē, ka notekūdeņu apsaimniekošanas uzlabošanā jāpanāk : 1)vidi ietekmējošo piesārņojuma komponenšu (galvenokārt kopējā fosfora) daudzuma reālu samazināšanu notekūdeņos salīdzinājumā ar pirmsprojekta situāciju, 2)reālu notekūdeņu ietekmes uz vidi samazinājumu. Nepietiks uzrakstīt, ka projekta realizācijā tiks samazināta ietekme uz vidi. Ir konkrēti jānorāda, kāda tieši ietekme tiks samazināta, cik lielā mērā samazināta, un ar kādām metodēm tas tiks panākts.

Iesakāms nopietnu vērību pievērst projekta iesnieguma sagatavošanas vadlīnijām , kurās atsevišķos piemēros ieteikti konkrēti risinājumi ietekmes uz vidi samazināšanai. Tomēr tikai ieinteresēti speciālisti var izstrādāt optimālu risinājumu, ņemot vērā visus vietējos apstākļus un vajadzības. Ko arī piedāvā biedrība "Latvijas ezeri". Mēs atbildēsim uz Jūsu jautājumiem: Jautājums par "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” iesnieguma vides sadaļām, palīdzēsim izstrādāt un lokalizēt prasības, precizēsim jau izstrādātās projektu iesniegumu vides aizsardzības sadaļas vai arī paši tās sagatavosim.

Cerību uz to, ka pietiks izpildīt RVP rekonstrukcijai izsniegto tehnisko noteikumu prasības, var atmest uzreiz. Tehniskie noteikumi - it sevišķi pie notekūdeņu apjoma virs 20m3 diennaktī, kad būs nepieciešama B kategorijas atļauja - attiecas uz rekonstrukcijas procesu - lai nesabojātu vidi rokot un būvējot. Nepalīdz arī "normatīvo aktu prasību" izpilde. Pirmkārt, konkrētu prasību nav. MK 34.noteikumu (22.01.2002) 5.pielikumā nav norādītas prasības emitētajiem notekūdeņiem attiecībā uz fosforu un slāpekli apdzīvotajām vietām, kuru cilvēkekvivalents ir mazāks par 2000. Kas nebūt nenozīmē, ka mazo apdzīvoto vietu notekūdeņus nebūtu jāattīra, Ūdens apsaimniekošanas likuma prasības 34.noteikumu pielikums nevar atcelt. Otrkārt, konkrēto koncentrāciju nenorādīšana 5.pielikumā nozīmē tikai to, ka minimālās prasības netiek noteiktas.

Mazo apdzīvoto vietu situācijas ir ārkārtīgi atšķirīgas, tādēļ prasības jānosaka katrai vietai individuāli. Piemēram, ja no nelielas apdzīvotās vietas notekūdeņi ieplūst Daugavā vai jūrā, stingras prasības nav vajadzīgas. Turpretī, ja notekūdeņi nonāk tuvējā ezerā vai dīķi, vai nelielā upītē, situācija ir citāda. Turklāt prasības atkarīgas no apvidus reljefa, hidroloģijas, objektu izvietojuma, utt. Tieši no konkrētā risinājuma kvalitātes atkarīgs tas, cik liels efekts apkārtnes vides uzlabošanā būs no ieguldījuma.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas