Lielauces ezera dabas aizsardzības plāns.

Lielauces ezera Dap - Vides ministra 01.03.2005 ar rīkojumu Nr. 90 apstiprinātā versija.

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkums

Dobeles rajona Lielauces pagasta Lielauces ezers.Vīķu purvs ir aizsargājama teritorija no 1977.g. 1987.g.pārveidota par dzērvenāju liegumu, 1999.g. pievienots ezers ar piekrastes mežu, 2003.g. pievienotas papildus mežu teritorijas, vadoties no ornitoloģiskiem apsvērumiem. Pašlaik ĪADT kopējā platība – 876 ha, no tās ezera platība – 375 ha, meži - 104 ha, purvs – 397 ha. AS ”LVM” valdījumā – 761 ha, privātīpašumā – 38 ha, VMD Kalsnavas Meža pētīšanas stacijas valdījumā – 79 ha. Teritorijas kods 5047. Centra koordinātes: garums: 22° 54' 32'' platums: 56° 31' 47'' LKS_X= 432879 LKS_Y= 265583.

Lieguma galvenās aizsargājamās vērtības:

- ūdensputni - migrējošie (sējas zosis, to dēļ ezers atzīts par Eiropas nozīmes PNV, kods LV025) un ligzdojošie- (ziemeļu gulbji, cekuldūkuri). Vīķu purva dabas lieguma teritorijā pavisam konstatētas vismaz 24 Latvijas vai Eiropas Savienības līmenī nozīmīgas putnu sugas (5. tabula). No tām 21 suga iekļauta Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, bet 17 – Eiropas Savienības Putnu direktīvas I pielikumā. Tas ir augsts sugu daudzveidības rādītājs, kas pārsniedz vidējo direktīvas sugu skaitu uz vienu iekšzemes putniem nozīmīgo vietu (vid. 15 sugas; n=64, Račinskis 2004);

- hāru ezers (viens no ~ 100 hāru ezeriem valstī, vidēji raksturīgs). Ezers ir galvenais teritorijas īpaši aizsargājamais biotops;

- zemais purvs ar īpaši aizsargājamiem augiem. Purvs ir izcils Zemgales un Latvijas mērogā.

Aizsargājamie biotopi: hāru ezers 375 ha, nogāžu un gravu meži 0.6 ha, p

ārmitri platlapju meži 38 ha, zemais purvs (ES aizsarg. biotops, Latvijā nav noteikts kā aizsargājams biotops).

Liegumam izveidojušās divas funkcionāli atšķirīgas daļas - ezers ar stabilu ekosistēmu, kurā tiek iepludināti notekūdeņi, ir regulēts līmenis, notiek licencēta makšķerēšana. Ezerā atrodas 40 laivas. Savukārt teritorijas dienvidos purvā un daļā ezera jau ilgstoši (~ 30 gadus) pastāv putnu sezonas liegums, purvs maz apmeklēts.

Galvenie aizsargājamo vērtību apdraudējumi:

- migrējošo ūdensputnu medības;

- bioloģiski attīrītu, nesenā pagātnē arī neattīrītu, notekūdeņu ieplūde;

- nedrošs aizsprosts uz iztekošās upes.

Plāna mērķis ir nodrošināt ainavu un biotopa kompleksa, galvenokārt ūdensputnu un ezera ekosistēmas aizsardzību, iespēju robežās attīstot un nepieciešamības gadījumos aprobežojot rekreāciju.

Paredzēts optimizēt teritorijas aizsardzību - nodrošināt to juridiski un praktiski tieši nepieciešamajās vietās un laikos (medību aizliegums, sezonālie apmeklēšanas aizliegumi un aprobežojumi), tai pašā laikā bez vajadzības nekaitējot vietējo iedzīvotāju un rekreācijas interesēm (pieļaujot licencēto makšķerēšanu un vēžošanu, melioratīvo zveju, zemūdens medības, peldvietu ierīkošanu).

Pamatpasākumu saraksts:

- medību aizliegums, sezonas lieguma zonu, pastāvīgo lieguma zonu, sezonālo aprobežojumu noteikšana;

- ieplūstošā piesārņojuma būtiska samazināšana, aizsprosta remonts;

- teritorijas nosaukuma un juridiskā statusa maiņa: no “dabas liegums Vīķu purvs” uz “dabas parks Lielauces ezers”;

- individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu vadlīniju sagatavošana.

 

Pievienotie dokumenti:

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas