Teikas par Asares Vārkavas ezeru

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 243.lpp.

Vārkavas ezers (Varkavas ezers, Varkovas ezers)Jēkabpils rajons, Asares pagasts

Platība – 3,5 ha

Vārkavas ezers

Vārkavas ezera kalna vietā bijusi kāda skaista barona pils. Kādu nakti pils apkārtnē uzbrukuši leiši. Barons licis iejūgt zirgus karietē, lai varētu bēgt. Ceļš gājis pa pašu ezera stāvo krastu. Pēkšni kariete apgāzusies, un barons ar zirgiem, karieti un kučieri iekrituši upē un noslīkuši. Pils tikusi no ienaidnieka nopostīta un ieņemta. Ļaudis vēl tagad stāsta, ka saulainā laikā ezera dibenā varot redzēt barona zirgus, karieti un kučieri.

LFK 17, 21580; no vecmāmiņas pier. Austra Akmeņkalne, 1933.

Stāsts par Vārkavas ezeru

Kaimiņš man bija stāstījis par Vārkavas ezeru. Tur, kur tagad ir Vārkavas ezera kalns, senāk bijusi kāda barona pils. Kādu nakti pils novadam uzbrukuši leiši. Kad ienaidnieki aplenkuši pili, barons pavēlējis iejūgt zirgus karietē, lai varētu aizbēgt no ienaidnieka. Ceļš gājis gar pašu ezera krastu, kuŗš bijis ļoti stāvs. Pēkšņi kariete apgāzusies un ar visu baronu, zirgiem un kučieri ievēlusies ezerā un nogrimusi. Ienaidnieki pili nodedzinājuši un nopostījuši visu tā, ka nepalicis ne zīmes, ka tur kādreiz bijusi pils. Ļaudis vēl tagad stāsta, ka saulainā pusdienas laikā ezera vidū varot redzēt nogrimušo karieti ar baronu, kučieri un zirgu.

LFK 1597, 2233; pier. Genofa Čača, 12 g.v., Tukuma Blīdenes „Dekšņās”, 1937.

Ancelāne, 1991, 286.

Tur, kur tagad atrodas Varkavas ezers, senāk bijuse pils. Kādu nakti pilij uzbrukuši leiši. Pils īpašniekam baronam izdevies iejūgt zirgu un aizbēgt. Ceļš vedis gar pašu ezera krastu. Tie bēgot iekrita ezerā. Vēl tagad ļaudis ezera dibenā saredzot karietes riteņus. Ienaidnieki tamēr nodedzināja pili. Un tagad no šīs pils vairs nav ne vēsts. Neviens cilvēs nevar pateikt, ka tur ir atradusies kādreiz pils.

LFK 1627, 1433; pier. Dzidra Imše, 1938.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas