Teikas par Elkšņu Dumbli

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 229. - 231.lpp.

Dumblis (Aizdumbles, Aizdumbļu, Aizdubļu, Dumblu, Dutvulu ezers)Jēkabpils rajons, Elkšņu pagasts

Platība – 44 ha

Teika par Saukas un Dumbļa ezeru

Reiz Saukas un Dumbļa ezeri strīdējušies, kurš no viņiem lielāks. Nolīguši tā: kuŗš no viņiem būs mazāks, tas aizaugs. Sākuši mērīties ar kausiņiem. Saukas ezers bijis par vienu kausiņu lielāks. Arī tagad vēl atrodas Saukas ezera galā mazs ezeriņš, kuŗš līdzinājās kausiņam. Tas esot tas kausiņš, kas palicis pāri pēc mērīšanas. Dumbļa ezers vēl tagad aizaugot.

LFK 1178, 594. Pier. A. Reinholde 1931.

Dumblis un Saukezers

Augšzemē pie Elkšņu muižas atrodās tā sauktais Dumbļa ezers, kuŗš jau pa daļai aizaudzis. Labi attālu no šī ezera plašais Saukas ezars, kas ļoti ūdeņa bagāts. Par šiem abiem ezariem tautas mutē uzglabājusies šāda teika.

Sauk-ezars ar Dumbli sākuši savā starpā lielīties, ka vienam esot vairāk ūdens nekā otram. Dumblis savu lielīšanos dibinājis uz to, ka viņš esot daudz platāks un lielāks nekā Sauk-ezars, tādēļ viņam vairāk ūdens. Sauk-ezars atkal lielījies, ka viņš esot daudz dziļāks par Dumbli, tādēļ ūdens gan viņam vairāk. Kam īsten taisnība, to viņi nezinājuši. Savu lielīšanos pēdīgi beiguši ar derēšanu, un proti: abu ezeru ūdens izmēŗojams un kuŗam atron mazāk ūdens, tam jāpaliek aklam. Sauk-ezaram uzgājušas bailes, kad nebūtu mazāk ūdens. Lai ūdens netrūktu un nepaliktu aklis, viņš tādēļ kādu nakti iepriekš ūdens mērīšanas gājis Dumblim ūdeni zagt ar lielu kausu. Bet pilnu kausu atpakaļ nākot, pienākusi pusnakts un gailis jau sācis dziedāt. Te viņam ūdens kauss bijis jāpamet un jādodas tukšā uz savu vietu. Ūdens kauss, kuŗu Sauk-ezars tolaik izlējis, vēl tagad redzams turpat pie Sauk-ezara, un vēl šo baltu dienu to sauc par Kausu. Nu sākuši ūdeni mēŗot. Dumblim izrādījies mazāk ūdens nekā Sauk-ezaram, un tā bijis paspēlējis. No tā laika Dumblis sācis aizaugt un aug cieti jo dienas, jo vairāk, tā palikdams akls.

LFK 1400, 6689. Pier. P. Lodziņš Jēkabpils Sēlpils „Cerekļos”; publ. laikraksta „Atbalss” kalendārā, 1894.

Vecu ļaužu teika

Kurzemes augšgalā veci ļaudis mēdz dažkārt pārrunāt par Saukas un Elkšņu ezeriem šādu pasaku. Vienreiz esot gadījies, ka šie abi ezeri esot strīdē nākuši dēļ ūdens vairuma. Saukas ezers esot uz Dumble ezeru teicis: „Man ir vairāk ūdeņa nekā tevīm.” Turpretī atkal Dumble ezers tiepdamies atsacījis: „Nē, man ir vairāk ūdeņa nekā tevīm, jo es no sevis tak upi izlaizdams, tevīm arvienu dodams, to trūkumu palīdzu pildīt, pēc kā tava sirds slāpst, kā tad tu vari vel iedrošināties uz mani to sacīt, ka tev esot vairāk ūdeņa nekā manim?” Tā nu šie abi ezeri tiepdamies esot lielā ienaidā nākuši, uz ko tad Dumble ezers savās dusmās pats pie sevim šos vārdus esot izteicis: „Ja tas nu ir tiesa, ka iekš tevim ir vairāk ūdens, nekā iekš manīm, tad man vienalga, kad es arī akls paliktu!” Drīz arī pēc šī lielā ienaida, ko šie abi pieminēti ezeri esot veduši, jau arī pašam Dumble ezeram esot arvienu šaurākas acis palikušas, t.i. viņš no malas arvien vairāk esot sācis cieti aizaugt, tā, ka tagad gandrīz visu ezeru jau krūmi un smalkas priedītes pušķo, kur tak priekš kādiem simts gadiem atpakaļ, kā veci ļaudis teic, esot spēcīgi ūdens viļņi spēlēdamies augsti gaisā lēkuši. Tikai par liecību, ka agrāki še ir liels ezers bijis, vēl tagad tā lielā purva vidū ir liels, dziļš ūdens apgabals redzams, kas katram atgādina pagājušus laikus vērā likt.

LFK 1400, 12695. A. Šķerbergs; publ. laikrakstā „Mājas Viesis”, Nr. 11, 1872.

Dumbļa un Saukas ezari

Elkšņu pagastā pie Elkšņu muižas redzams kāds pa daļai aizaudzis ezars, kuŗu mēdz par Dumbļa ezaru saukt. Labā gabalā no šā, Saukas pagastā atrodas otrs ezars - Saukas ezars, kuŗš ļoti bagāts ar ūdeni. Par šiem abiem ezariem ļaudis stāsta šādu teiku. Kādreiz Dumbļa ezars ar Saukas ezaru sanākuši ķildā, un proti, kuŗam vairāk ūdens. Pirmējais lielījies ar savu platumu, otrs ar savu dziļumu. Ķilda beigusies ar derēšanu, zem tā nolīguma: kam mazāk ūdens, tam jāpaliek aklam. Saukas ezaram sācis bailes mesties, ka tiešām netrūkst un tas nozadzis Dumblim kausu ūdens. Taču domas, ka „zaglis”, tam sākušas sirdsapziņu mocīt, un tas izlējis ūdens kausu citā vietā. Ūdens kauss vēl tagad turpat redzams. Nu sākuši mērot. Dumbļam trūcis un tas bijis pazaudējis. No tās reizas tas arvien jo vairāk aizaug – paliek akls.

LFK 1400, 16207. Skara; publ. laikrakstā „Balss”, Nr. 39., 1891.

Kāpēc Dumbļa ezers aizaug

Senāk Dumbļa ezers ķīvējies ar Saukas ezeru par to, kuŗš no abiem esot lielākais. Ķīviņš turpinājies ilgu laiku. Reiz Dumbļa ezers stipri saskaities teicis: „Lai es akls palieku, ja esmu mazāks.” Abi norunājuši pie mērīšanas par mēru ņemt Kausiņu (Kausiņš – mazs ezeriņš netāļ no Saukas ezera). Mērījot iznācis, ka Saukas ezers pa vienu Kausiņu bijis lielāks. No tā laika Dumbļa ezers ikkatru gadu drusku aizaug.

LFK 1400, 19665. Krišus; publ. laikrakstā „Tēvija”, Nr. 39., 1891.

Saukas ezers

Reiz meitas velējušas drēbes pie Saukas ezera. Viņas redz, ka pa gaisu nāk melns mākonis. To viena meita teikusi: „Nāc, nāc Dumbļa ezeriņ, meties Sauka ezerā”. Tūlīt ezers arī nokritis un meitas noslīkušas. Dumbļa ezers bijis (tur) netālu no Elkšņu muižas Rites pagastā. Tagad viņš jau sen ir aizaudzis, varbūt vēl kādā vietā drusku ir ūdens. Saukas ezers toreiz bijis ļoti mazs. Bet tagad viņš ir diezgan liels.

LFK 1654, 3409. Marija Miezere 77 g.v., Viesītē; pier. Mirdza Jurkovska 1939.

Pie Elkšņu muižas atrodas Dumbļa ezers un Saukas ezers, pirmais jau gandrīz aizaudzis. Reiz Saukas ezers ar Dumbli sākuši savā starpā lielīties, kuram esot vairāk ūdens. Dumblis sacījis, ka viņš esot daudz platāks un lielāks nekā Saukas ezers, tādēļ viņam būšot vairāk ūdens. Saukas ezers atkal lepojies, ka viņš esot daudz dziļāks par Dumbli, tādēļ ūdens gan būšot viņam vairāk. Kam nu īsteni taisnība, to nezinājuši. Pēdīgi noderējuši tā: abu ūdens jāizmērī, un kam nu būs mazāk ūdens, tam jāpaliek aklam. Saukas ezeram uzgājušas bailes, ka tikai šim nebūtu mazāk ūdens. Lai netrūktu vajadzīgā daudzuma un nebūtu aklam jāpaliek, viņš kādu nakti priekš ūdens mērīšanas aizgājis ar lielu kausu zagt ūdeni no Dumbļa. Bet ar pilnu kausu atpakaļ nākot, pienākusi pusnakts un gailis jau sācis dziedāt. Te viņam ūdens kauss bijis jāpamet un jādodas tukšā uz savu vietu. Ūdens kauss, ko Saukas ezers tolaik izlējis, ir vēl tagad redzams turpat pie Saukas ezera, un vēl tagad to dēvē par Kausu. Nu sākuši ūdeni mērīt. Dumblim izrādījies mazāk ūdens nekā Saukas ezeram, un tā viņš paspēlējis derību. No tā laika Dumblis sāka aizaugt.

LFK 1798, 5454. Ieva Zirņkalna 98.g.v., Skrundā; pier. Ilga Dzērve 1947. Ancelāne, 1991, 274.

Aizdumbļa ezerā uz salu var nokļūt tikai ar laivu, tur kādreiz braukuši dzērvenēs. Apkārtnē runājuši, ka starp salu un ezera krastu kara laikos nogremdēta naudas kaste un ka it kā iekritusi lidmašīna.

LFK 2157, 32. Pier. Ieva Vītola Jēkabpils Elkšņu „Ozolos” 2006.

Aizdumbļa ezeram tāpēc tāds nosaukums, jo tur dumbļi - dumbrājs. Kāds vīrs, kurš nomiris pirms septiņpadsmit gadiem, stāstījis, ka it kā pie salas kara laikos nogremdēta kaste ar traukiem - esot izmeklējušies, bet neatraduši. Uz salas daudz dzērvenes, tur var iet ēst ogas.

LFK 2157, 33. Pier. Ieva Vītola Jēkabpils Elkšņu „Dumbļos”, 2006.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas