Teikas par Tīrā purva ezeru

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 203.-204.lpp.

Ezers Seces mežā, Laivu purvs, Tīrais purvs

Aizkraukles rajons Seces pagastsSeces mežā bijis kāds liels ezers. Uz šā ezera krasta bijusi pilsēta. Kādos kaŗos pilsēta nopostīta. Pilsētas iedzīvotāji nodarbojušies ar zveju. Pēc kaŗa laivas palikušas ezerā, kuŗš sācis aizaugt. Tagad tas ir necaurejams purvs, kuŗa viducī ir mazs bezdibenis, kuŗā ir laivas. Šo purvu sauc par Laivu purvu.

LFK 984, 36. Voldemārs Vosvenieks 82 g.v., Jēkabpils Seces „Gailīšos”; pier. Voldemārs Svikliņš 1930.Seces novadā stāstot tamlīdzīgu par vienu purvu. Šā purva vidū esot laukums skaidra ūdens un šādus laukumus ļaudis iedēvējuši par akačiem, acēm. Šais acēs – kā stāsta – tad varavīksne kopā ar lietu esot nogremdējuse uzsūktos kuģus. Dažreiz šiem kuģiem mastu gali stāvot ārā no ūdens un, var būt, ka varavīksne atkal reiz šos kuģus izsūc laukā no akacēm – aiznes, kas zin, uz jūŗu atpakaļ. Leimanis Bārbelē tamlīdzīgu uzrakstījis, sacīdams, ka šie akači atronas Tīrā purvā, Seces mežā un ka tai purvā latvji esot vācus sakāvuši vecos laikos.

Pier. J. Ozols Saukā.

Бривземниакс, 1887, 19, parindē pie 18. [Grāmatā šīs teikas nav]Ubaga kalns. Tā nosauktais Tīrais purvs atrodas Seces mežā un ir verstis septiņas garš, vietām trīs verstis platumā. Tīrā purvā ir divi bezdibeņi, akači. Senlaikos nāca mastri uz Kurzemi karot. Viņa nāca pa gaisu, divos gaisa kuģos, ņemdami lielu, lielu kara spēku līdz. Šie gaisa kuģi pie Tīrā purva apkusa un nokrita zemē. Bet krizdami tie iesita purvā dziļas, dziļas bedres, šitos akačus. Kara spēks laimīgi nesadragāts izrāpās no kuģiem ārā, bet tad arī dobēs tūliņ sakrājās ūdens, kuģus apsegdams. Mūsu tēvu tēvi lielījās vēl šo kuģu mastus redzējuši un, šo teiku stāstīdami, mānīja mūs: „Ejiet uz Tīro purvu, uz akačiem – redzēsit mastu galus virs ūdeņa.” Tad nu šie kara vīri, laimīgi no kritušiem kuģiem izglābdamies, salasījās purva malā, pārtaisīja pār grāvi akmeņu tiltiņu (šo tiltiņu vēl tagad sauc par Akmeņu tiltiņu) un, pa meža teku iedami (šo teku vēl tagad par Mastra teku sauc), izgāja uz lielceļu. Uz lielceļa tie sastapa ubagu, draudēdami tam ar nāvi, ja no šā meža neizvedīšot. Ubags izveda kara spēku no mežā, bet tur svešinieki ieraudzīja mūsējo kara spēku pretim nākam un tādēļ dusmās uzveda ubagu uz vienu kalniņu (to kalniņu vēl tagad par Ubaga kalniņu sauc) un nokāva. Nu izcēlās abiem kara spēkiem cīniņš, bet mastrus apkāva līdz beidzamam vīram. Tas ir noticis kādu ceturkšņa versti no Gāršnieku mājām. Kritušos kara vīrus apraka piecās dobēs, ko par kapčām dēvē un kas vēl tagad itin skaidri saredzamas.

Pier. P. Leimanis Bārbelē 1878. Brīvzemnieka krājums.

Lerhis-Puškaitis, VII, 2, 2001, 67, 2; Šmits, XV, 1937, 472, 38.Въ Багской волости (Курляндской губ., Якобштадтскаго уъзда) есть прудъ, гдъ потонули корабли, но которыхъ Нъмцы въ старину прiехали въ Латышскiй край. Нъмцы очень мучили Латышей, и эти молились своимъ богамъ. Перкуну очень стало жаль своего народа, и онъ прислалъ радугу, чтобы вмъстъ съ морскою водой она втянула въ себя и нъмецкiе корабли. Радуга подняла корабли вмъстъ съ морскою водою и опустила ихъ въ этотъ прудъ. Еще и нынъ можно видъть въ этомъ пруду мачты, корабельные остовы, дома (построенные нъмецкими моряками на днъ пруда) и разныя домашнiя принадлежности. Прежде слышны были пънiе и колокольный звонъ на днъ пруда. Десять лът тому назадъ одинъ крестьянинъ вытянулъ изъ воды мачту, съ желъзнымъ кольцомъ на концъ. Но едва онъ успъл осмотръть мачту, какъ она опустилась опять на дно. Послъ того онъ ужъ никакъ не могъ достать ее.

Pier. J. Ozols Saukā.

Бривземниакс, 1887, 19.

Add your comments: